Poli­tyka pry­wat­no­ści i transparentności

Expo Pro­perty BIS S.C.

 

I. Oświad­cze­nie wspól­ni­ków EXPO PROPERTY BIS S.C.

Zgod­nie z wyma­ga­niami Roz­po­rzą­dze­nia Par­la­mentu Euro­pej­skiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochrony osób fizycz­nych w związku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych 
i w spra­wie swo­bod­nego prze­pływu takich danych (dalej RODO), a także innych powszech­nie obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów prawa doty­czą­cych ochrony danych oso­bo­wych, zobo­wią­zu­jemy się do zacho­wa­nia bez­pie­czeń­stwa 
i pouf­no­ści pozy­ska­nych danych oso­bo­wych. Wszy­scy pra­cow­nicy i pod­mioty współ­pra­cu­jące w zakre­sie obsługi ser­wi­sów i Spółki EXPO PROPERTY BIS S.C. zostali odpo­wied­nio prze­szko­leni w zakre­sie prze­twa­rza­nia i ochrony danych osobowych.

 

II. ADMINISTRATOR DANYCH

1. Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych Użyt­kow­ni­ków ser­wisu jest Expo Pro­perty BIS S.C. z sie­dzibą 
w War­sza­wie przy ul. Chru­ściela 42A.

2. Wyzna­czy­li­śmy inspek­tora ochrony danych oso­bo­wych (dalej IODO). Jest to osoba, z którą można się kon­tak­to­wać we wszyst­kich spra­wach doty­czą­cych prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych oraz korzy­sta­nia 
z praw zwią­za­nych z tym przetwarzaniem.

Kon­takt do IODO:

Adres kore­spon­den­cyjny: EXPO PROPERTY BIS S.C., 04–401 War­szawa, Al. Chru­ściela 42A.  
E-mail: inspektor@expoproperty.pl

 

III. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Prze­twa­rza­jąc dane oso­bowe Użyt­kow­ni­ków, sto­su­jemy zasady:

1. zgod­no­ści z pra­wem, rze­tel­no­ści i przej­rzy­sto­ści: prze­twa­rzamy dane oso­bowe w spo­sób zgodny 
z prze­pi­sami prawa. O wszyst­kich kwe­stiach z tym zwią­za­nych infor­mu­jemy wyczer­pu­jąco osoby, któ­rych dane doty­czą (Użytkowników),

2. mini­ma­li­za­cji i ade­kwat­no­ści danych: prze­twa­rzamy tylko te dane (ade­kwatne), które są rze­czy­wi­ście potrzebne, by zre­ali­zo­wać dany cel,

3. pra­wi­dło­wo­ści danych: dokła­damy naj­wyż­szej sta­ran­no­ści, aby dane, które prze­twa­rzamy, były aktu­alne 
i zgodne z prawdą,

4. ogra­ni­cze­nia celu oraz bez­piecz­nego prze­cho­wy­wa­nia prze­twa­rza­nych danych: dane oso­bowe zbie­ramy jedy­nie w kon­kret­nym i praw­nie uza­sad­nio­nym celu. Prze­cho­wu­jemy dane w for­mie, która umoż­li­wia iden­ty­fi­ka­cję osoby, któ­rej dane doty­czą. Prze­twa­rzamy je jedy­nie tak długo, jak jest to nie­zbędne, by zre­ali­zo­wać cel, dla reali­za­cji któ­rego je pozy­ska­li­śmy (chyba, że do dal­szego prze­twa­rza­nia zobo­wią­zują nas obo­wiązki nało­żone przez prze­pisy prawa),

5. inte­gral­no­ści i pouf­no­ści danych: zapew­niamy takie roz­wią­za­nia tech­niczne i orga­ni­za­cyjne, dzięki któ­rym prze­twa­rzane dane oso­bowe są bezpieczne,

6. roz­li­czal­no­ści: jeste­śmy w sta­nie wyka­zać, że prze­twa­rza­jąc dane oso­bowe, dzia­łamy zgod­nie z prze­pi­sami obo­wią­zu­ją­cego prawa.

 

IV. JAKIE DANE PRZETWARZAMY

1. W trak­cie dzia­łal­no­ści naszej Spółki zbie­ramy od Użyt­kow­ni­ków nastę­pu­jące dane osobowe:

 • imię i nazwi­sko – pod­czas skła­da­nia zamó­wie­nia, nie­zbędne do skła­da­nia zamó­wień oraz do nawią­za­nia  kontaktu;
 • adres zamiesz­ka­nia lub adres firmy – celem reali­za­cji umowy/zamówienia lub nawią­za­nia kontaktu;
 • nr tele­fonu – j.w. lub celem wysła­nia infor­ma­cji SMS;
 • adres email – za pośred­nic­twem adresu email pro­wa­dzona jest kore­spon­den­cja pomię­dzy fir­mami 
  i użyt­kow­ni­kami naszych ser­wi­sów oraz wysyłka new­slet­te­rów o cha­rak­te­rze infor­ma­cyj­nym i reklamowym
 • adresy – infor­ma­cje wyni­ka­jące z ogól­nych zasad połą­czeń reali­zo­wa­nych w Inter­ne­cie takie jak adres IP (oraz inne infor­ma­cje zawarte w logach systemowych);
 • cookies – ser­wis wyko­rzy­stuje tech­no­lo­gię cookies w celu dosto­so­wa­nia ser­wisu do indy­wi­du­al­nych potrzeb i umoż­li­wie­nia doko­na­nia zleceń.

2. Poda­nie wszyst­kich lub wybra­nych z powyż­szych danych jest konieczne w nastę­pu­ją­cych przypadkach:

 • doko­nu­jąc pobra­nia dar­mo­wego e-biletu lub reje­stra­cji na targi należy podać dane słu­żące do ziden­ty­fi­ko­wa­nia Zwie­dzją­cego nasze eventy;
 • w celu przy­go­to­wa­nia i reali­za­cji umowy/usługi/zamówienia  bądź wyra­że­nia wza­jem­nej intencji.

3. Użyt­kow­nik może zgo­dzić się na to, aby wska­zane powy­żej dane zostały zapa­mię­tane i mogły być bez powtór­nego wpi­sy­wa­nia uży­wane przy następ­nych odwie­dzi­nach na stro­nach naszych Ser­wi­sów i Stron  Inter­ne­to­wych. Udzie­lona przez Użyt­kow­nika ser­wisu zgoda może być w każ­dym cza­sie cof­nięta poprzez kon­takt z inspek­to­rem IODO (inspektor@expoproperty.pl).

4. Jeżeli Użyt­kow­nik nie zga­dza się na per­so­na­li­zo­wa­nie ser­wi­sów i stron inter­ne­to­wych, powi­nien wyłą­czyć obsługę cookies w opcjach prze­glą­darki internetowej.

 

V. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH

Pod­stawy prawne prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych w poszcze­gól­nych celach oraz czas ich prze­twa­rza­nia są następujące:

 • Cel – mar­ke­ting pro­duk­tów i usług admi­ni­stra­tora (w tym pod­mio­tów zama­wia­ją­cych usługę/usługi 
  u admi­ni­stra­tora)  (infor­ma­cja dodat­kowa: w tym ana­li­zo­wa­nie i pro­fi­lo­wa­nie danych w celach mar­ke­tin­go­wych w spo­sób zauto­ma­ty­zo­wany), pomiary sta­ty­styczne – pod­stawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a) — zgoda osoby któ­rej dane doty­czą (Użytkownika).
 • Cel – prze­twa­rza­nie danych z powo­dów tech­nicz­nych dla zacho­wa­nia cią­gło­ści dzia­ła­nia i funk­cjo­nal­no­ści ser­wi­sów i stron inter­ne­to­wych – pod­stawa prawna – art. 6 ust. 1 lit f) — uza­sad­niony inte­res administratora.

Dane oso­bowe Użyt­kow­nika ser­wisu, w ramach naszych usług, prze­twa­rzane będą wyłącz­nie w przy­padku posia­da­nia przez nas jed­nej z dopusz­czo­nych przez RODO pod­staw praw­nych do ich prze­twa­rza­nia i wyłącz­nie 
w celu dosto­so­wa­nym do danej pod­stawy, zgod­nie z opi­sem powyżej.

Szcze­gó­łowe cele prze­twa­rza­nia danych osobowych:

 • kon­tak­to­wa­nie się z Pań­stwem, w tym w celach zwią­za­nych z dozwo­lo­nymi dzia­ła­niami mar­ke­tin­go­wymi, poprzez dostępne kanały komu­ni­ka­cji, w szcze­gól­no­ści i za Pań­stwa zgodą — przez e-mail oraz telefon,
 • pro­wa­dze­nie wobec Pań­stwa dzia­łań marketingowych
 • reali­za­cja wysyłki zamó­wień i pro­duk­cji mate­ria­łów reklamowych
 • reali­za­cja even­tów i imprez targowych
 • moni­to­ring Pań­stwa aktyw­no­ści oraz wszyst­kich innych użyt­kow­ni­ków np. wyszu­ki­wa­nia słów kluczowych, czy anonimowe nagrywanie sposobu przeglądania strony
 • obsługa Pań­stwa próśb i zapy­tań przez for­mu­la­rze kon­tak­towe w sytu­acji, gdy nie są one zwią­zane wprost z wyko­na­niem umowy,
 • orga­ni­za­cja pro­gra­mów lojal­no­ścio­wych, kon­kur­sów oraz akcji pro­mo­cyj­nych, w któ­rych mogą Pań­stwo wziąć udział,
 • podat­kowe, ban­kowe i rachunkowe
 • win­dy­ka­cja należ­no­ści; pro­wa­dze­nie postę­po­wań sądo­wych, arbi­tra­żo­wych i mediacyjnych,
 • pro­wa­dze­nie ana­liz statystycznych,
 • prze­cho­wy­wa­nie danych dla celów archi­wi­za­cyj­nych oraz zapew­nie­nie roz­li­czal­no­ści (wyka­za­nia speł­nie­nia przez nas obo­wiąz­ków wyni­ka­ją­cych z prze­pi­sów prawa).
 • zapi­sy­wa­nie danych w pli­kach cookies, gro­ma­dze­nia danych ze stron www i apli­ka­cji mobilnych
 • dopa­so­wa­nie reklam i pro­jek­tów zgod­nie z uprzed­nio prze­glą­da­nymi przez Pań­stwa treściami,
 • dosto­so­wy­wa­nie kate­go­rii ofert lub poszcze­gól­nych ofert lub usta­wie­niach usług pod­mio­tów zewnętrz­nych na pod­sta­wie Pań­stwa odwie­dzin na stronie

Dane prze­twa­rzane będą do czasu ist­nie­nia pod­stawy do ich przetwarzania:

 • w przy­padku udzie­le­nia zgody do momentu jej cof­nię­cia lub innych dzia­łań z Pań­stwa strony ogra­ni­cza­ją­cych tę zgodę,
 • w przy­padku nie­zbęd­no­ści danych do wyko­na­nia umowy – przez czas jej wyko­ny­wa­nia oraz w okre­sie nie­zbęd­nym do docho­dze­nia rosz­czeń, a także z uwagi na obo­wiązki prze­wi­dziane pra­wem, 
  np. podat­kowe,
 • w przy­padku, gdy pod­stawą prze­twa­rza­nia danych jest uza­sad­niony inte­res admi­ni­stra­tora – do czasu ist­nie­nia tego uza­sad­nio­nego interesu.

 

VI. 

 1. Uzy­ska­nych od Użyt­kow­nika danych oso­bo­wych nie udo­stęp­niamy oso­bom trze­cim, za wyjąt­kiem pod­mio­tów współ­pra­cu­ją­cych ze SPÓŁKĄ EXPO PROPERTY BIS. S.C. np. ope­ra­to­rów sys­te­mów płat­no­ści oraz firm kurier­skich, spe­dy­cyj­nych, ope­ra­to­rów tele­in­for­ma­tycz­nych i pro­gra­mi­stycz­nych. W takich przy­pad­kach ilość danych prze­ka­zy­wa­nych współ­pra­cu­ją­cym ze ser­wi­sem fir­mom ogra­ni­czona jest do wyma­ga­nego minimum.
 2. Wszyst­kie firmy współ­pra­cu­jące z EXPO PROPERTY BIS S.C., które uzy­skują dostęp do prze­ka­za­nych przez Użyt­kow­ni­ków danych oso­bo­wych, zobo­wią­zały się do ich ochrony w zakre­sie zgod­nym z obo­wią­zu­ją­cymi prze­pi­sami prawa oraz do prze­szko­le­nia swo­ich pra­cow­ni­ków w zakre­sie prze­twa­rza­nia i ochrony uzy­ska­nych danych osobowych.
 3. Posia­dane przez nas dane oso­bowe Użyt­kow­ni­ków mogą zostać udo­stęp­nione wła­ści­wym orga­nom wła­dzy publicz­nej, jeżeli wyma­gają tego obo­wią­zu­jące prze­pisy prawa.

 

VII.

Dane oso­bowe, które uzy­ska­li­śmy od Użyt­kow­ni­ków nie są prze­ka­zy­wane poza strefę Euro­pej­skiego Obszaru Gospo­dar­czego i nie pla­nu­jemy takich dzia­łań w przyszłości.

 

VIII.

1. Użyt­kow­ni­kom przy­słu­gują nastę­pu­jące prawa w związku z prze­twa­rza­niem przez nas ich danych osobowych:

 • prawo dostępu do swo­ich danych, w tym uzy­ska­nia kopii danych,
 • prawo żąda­nia spro­sto­wa­nia danych
 • prawo do usu­nię­cia danych (w okre­ślo­nych sytuacjach),
 • prawo wnie­sie­nia skargi do organu nad­zor­czego zaj­mu­ją­cego się ochroną danych osobowych,
 • prawo do ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia danych,
 • prawo do wnie­sie­nia sprze­ciwu (w okre­ślo­nych sytuacjach).

2. Jeżeli dane są prze­twa­rzane na pod­sta­wie zgody, Użyt­kow­nicy mogą dodat­kowo sko­rzy­stać z prawa do wyco­fa­nia. Wyco­fa­nie zgody nie ma wpływu na zgod­ność z pra­wem prze­twa­rza­nia, któ­rego doko­nano na pod­sta­wie zgody przed jej wyco­fa­niem. Spo­soby wyco­fa­nia zgody wska­zane są w § 4 powyżej.

3. Jeżeli dane Użyt­kow­nika są prze­twa­rzane na pod­sta­wie zgody może on sko­rzy­stać z prawa do prze­no­sze­nia danych oso­bo­wych, tj. do otrzy­ma­nia od admi­ni­stra­tora Swo­ich danych oso­bo­wych, 
w ustruk­tu­ry­zo­wa­nym, powszech­nie uży­wa­nym for­ma­cie nada­ją­cym się do odczytu maszy­no­wego. Mogą one zostać prze­słane innemu admi­ni­stra­to­rowi danych.

W celu sko­rzy­sta­nia z powyż­szych praw należy skon­tak­to­wać się z admi­ni­stra­to­rem lub z Inspek­to­rem Ochrony Danych Oso­bo­wych IODO (dane w § 2 powyżej).

Poli­tyka cookies

Expo Pro­perty BIS S.C.

1. Zgodnie z wymogami Ustawy – Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. , Nr 171, poz. 1800) z późniejszymi zmianami powiadamiamy użytkowników niniejszej witryny, że witryna przechowuje pliki cookies na urządzeniu użytkownika.

2. Cookies to przyjęta nazwa plików informatycznych wysyłanych przez serwer odwiedzanej witryny i przechowywanych na urządzeniu użytkownika (dysku twardym lub w innej pamięci) w takich celach, jak
-zapamiętanie preferencji użytkownika – ustawień witryny – np, języka witryny, ilości danych wyświetlanych na stronie, ostatnich zapytań, stanów koszyków itp.

-tworzenie statystyk dotyczących sposobu korzystania przez użytkowników z witryny, które mogą obejmować m.in. – listy odwiedzanych stron, dane dotyczące czasu spędzonego na poszczególnych stronach, lokalizacji urządzenia końcowego, słowa kluczowe przez jakie witryna została odnaleziona w wyszukiwarkach, nazwy witryn z których nastąpiło odesłanie do witryny itp.

-dopasowywanie wyświetlanych reklam do preferencji użytkownika.

Pliki cookies nie są szkodliwe dla prawidłowego działania urządzeń, na których są zapisywane.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Expo Property BIS S.C. z siedzibą pod adresem Al. Chruściela 42A, 04-401 Warszawa oraz podmioty, których oprogramowanie jest wykorzystywane do prowadzenia statystyk strony internetowej i/lub zbierania adresów IP w celu kierowania reklam do osób, które odwiedziły stronę internetową.

4. Witryna zbiera informacje o adresach IP użytkowników, którzy odwiedzili witrynę, aby ponownie dotrzeć z ogłoszeniami dotyczącymi naszych usług lub usług naszych partnerów biznesowych w ramach usługi remarketingu.

Przestrzegamy zasad stosowania tego typu reklam określonych poniżej
https://support.google.com/adspolicy/answer/143465?hl=pl&rd=1#sensitive

Można zrezygnować z uczestnictwa w programach reklamowych opartych na zainteresowaniach.
Zobacz
https://adssettings.google.com/u/0/authenticated?hl=pl
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.

Zgodnie z art. 173 ust. 2 Prawa Telekomunikacyjnego (Dz. U. z 2004 r. , Nr 171, poz. 1800 i Dz. U. z 2012 r., poz 1445) abonent lub użytkownik końcowy może wyrazić zgodę na przechowywanie na jego urządzeniu końcowym plików cookie i dostęp do nich poprzez ustawienie oprogramowania wykorzystywanego na jego urządzeniu końcowym lub konfigurację usługi.

Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem https://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

10. Niniejsza polityka cookies została opracowana z wykorzystaniem wzoru polityki cookies zamieszczonej na stronie https://wszystkoociasteczkach.pl/, który chroniony jest prawami autorskimi, które przysługują Związkowi Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, ul. Puławska 37/99, 02-508 Warszawa.